Språknät
->Grammatikbok
Grammatikövningar
Språk i bruk
Tips och fraser
Lexikon
Länkar
Kommentarer

Sanajärjestys

Sanajärjestyksen tehtävät

Kieliopillisia tehtäviä: Koska ruotsin kielessä ei ole sijamuotoja on sanajärjestyksellä tärkeä osuus eri lauseenjäsenten, esimerkiksi subjektin ja objektin tunnistamisessa. Sanajärjestys erottaa myös kysymys- ja väitelauseet toisistaan.

Sanajärjestyksellä luodaan tekstin informaatiorakenne. Lauseen alkuun sijoitetaan yleensä ainesta, joka liittää lauseen edellä sanottuun. Näin tekstin tulkinta käy sujuvasti. Lauseeseen sisältyvä uusi informaatio sijoitetaan tavallisesti lauseen loppupuolelle. Uuden informaation normaali paikka on siis verbistä oikealla.

Päälause ja sivulause

Ruotsissa on päälauseessa ja sivulauseessa on erilainen sanajärjestys, minkä vuoksi on tärkeää erottaa ne toisistaan. Sivulause on vain päälauseen osa. Siksi sivulause ei koskaan voi esiintyä yksinään. Sivulauseita ovat epäsuorat kysymyslauseet, alistuskonjunktioilla alkavat lauseet ja relatiivilauseet.

Positiomalli

Ruotsin sanajärjestys esitetään nykyisin yleensä ns. positiomallin avulla. Sen mukaan on olemassa kaksi lausekaavaa, joista toinen on päälauseita ja toinen sivulauseita varten. Kummassakin kaavassa useimmilla lauseenjäsenellä on oma vakiopaikkansa.


© Språknät / Kristiina Hakala